حضور شرکت طب فنی در نمایشگاه اختصاصی ایران در جمهوری تاجیکستان

حضور شرکت طب فنی در نمایشگاه اختصاصی ایران در جمهوری تاجیکستان

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان -شهر دوشنبه – کاخ باربد 30 آذر ماه لغایت 3 دی ماه1398