بازدید سفیر ایران و رئیس اصحاب کار در تاجیکستان از غرفه شرکت طب فنی

بازدید سفیر ایران و رئیس اصحاب کار در تاجیکستان از غرفه شرکت طب فنی

بازدید جناب آقای صابری سفیر ایران و جناب آقای اسدالله زاده رئیس اصحاب کار در تاجیکستان از غرفه شرکت طب فنی