حضور دکتر هدم محمد خالد به همراه دکتر مرعشیان نماینده ایران در صلیب سرخ

حضور دکتر هدم محمد خالد به همراه دکتر مرعشیان نماینده ایران در صلیب سرخ

حضور دکتر هدم محمد خالد به همراه دکتر مرعشیان نماینده ایران در صلیب سرخ ، در شرکت طب فنی جهت عقد قرارداد و ارسال اولین محموله از تولیدات شرکت طب فنی به کشو الجزایر