حضور شرکت طب فنی در نمایشگاه جانبی سیزدهمین کنگره ارتوز و پروتز و دومین کنگره بین المللی ارتوز و پروتز

حضور شرکت طب فنی در نمایشگاه جانبی سیزدهمین کنگره ارتوز و پروتز و دومین کنگره بین المللی ارتوز و پروتز