بهترین سن تشخیص کف پای صاف در کودکان

طبق گفته پزشکان بهترین سن برای تشخیص و درمان صافی کف پا در کودکان پایان 2 سالگی می باشد.